Polityka prywatności i plików cookies

Polityka dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony https://accrowell.pl/ [„Serwis”] oraz mediów społecznościowych prowadzonych przez firmę Accrowell.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Accrowell Sp. z o.o. z przy ul. Żwirki i Wigury 16A (02-092 Warszawa). Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy oraz telefonicznie:  +48 22 602 20 16.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron Serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do Serwisu, informacje o czasie spędzonym w Serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać Serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści, ale także zwiększyć skuteczność działań marketingowych.

Accrowell zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail, formularze kontaktowe lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników i marketingu.

Accrowell przetwarza także dane użytkownika w ramach Serwisów Facebook oraz LinkedIn w związku z wizytami Użytkownika na jego stronach prowadzonych w ramach tych Serwisów. W takim przypadku Accrowell przetwarza dane w celu umożliwienia kontaktu w ramach tych Serwisów, a także prezentowania i reklamowania swoich usług.

Gdy użytkownik przekazuje dane bezpośrednio, są wykorzystywane w celach, w jakich zostały zebrane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Prawo do wycofania zgody: Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Accrowell na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Działanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Do kogo kierować żądania

Żądania należy kierować na adres korespondencyjny Accrowell, przez formularz kontaktowy lub adres e-mail: info@accrowell.pl.

W treści wiadomości należy wskazać rodzaj żądania (np. usunięcie lub poprawienie danych), jakich danych dotyczy żądanie, a także informacje, które umożliwią Accrowell potwierdzenie tożsamości nadawcy (zgodnie z obowiązkiem z art. 12 RODO).

Użytkownik, który nie zgadza się ze spsoboem przetwarzania jego danych przez Accrowell, może złożyć skargę do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Użytkownicy Serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Accrowell jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail lub przesłanie zapytania przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy także dane w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Accrowell, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty i treści marketingowych na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, Accrowell przetwarza także dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii w związku z analityką oraz marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Accrowell, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Accrowell (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Osoby zainteresowane współpracą: w przypadku kontaktu w związku z możliwością nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, Accrowell będzie przetwarzać przekazane dane (np. przez formularz na stronie) w celach związanych z rozważeniem zawarcia umowy. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, b).
 • Użytkownicy Fanpage oraz innych Serwisów w mediach społecznościowych  – dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Accrowell związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkowników Serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klientów/kontrahentów w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydatów do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Osób zainteresowanych współpracą jest dobrowolne, jednak stanowi warunek oceny przesłanej oferty współpracy.
 • Użytkownika Fanpage lub innej strony prowadzonej w mediach społecznościowych  w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ograniczeniem prowadzenia korespondencji w ramach Serwisu Facebook.

Czas przechowywania danych

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami Accrowell w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy: do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Osób zainteresowanych współpracą: do 6 miesięcy od otrzymania oferty współpracy lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na uwzględnienie oferty w prowadzonych w przyszłości rekrutacjach.
 • Użytkowników Fanpage: do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta na Facebooku.

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Accrowell może udostępniać dane:

 • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę Serwisu, oraz partnerom (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
 • Kandydatów do pracy: podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę Serwisu.
 • Osób zainteresowanych współpracą: podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę Serwisu.
 • Użytkowników Fanpage – odpowiednio firmie Meta Platforms Ireland Limited / LinkedIn oraz ich partnerom na zasadach określonych poniżej.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nasi partnerzy (Google, Meta Platforms, Linkedin) przekazują gromadzone dane, w tym dane osobowe, do swoich centrów danych zlokalizowanych w USA. W związku z tym informujemy, że USA nie gwarantuje ochrony Twoich danych na takim samym poziomie, jak przepisy o ochronie danych w UE (w tym RODO). Przede wszystkim do Twoich danych mogą mieć dostęp amerykańskie służby wywiadowcze w związku z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli USA.  Nie będziesz mieć wiedzy o tym, czy i kiedy taki dostęp miał miejsce. Nie przysługuje Ci też w takim wypadku możliwość dochodzenia swoich praw do prywatności przed sądem. W związku z tym podjęliśmy działania, aby ograniczyć dane, które zbieramy poprzez technologie dostarczone przez dostawców, do identyfikatorów internetowych oraz danych analitycznych. Zgadzając się na wykorzystanie tych technologii podczas Twojej wizyty w Serwisie, zgadasz się także na transfer wskazanych danych do USA. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez naszych partnerów

Informacja o zasadach udostępniania danych w ramach cookies i podobnych technologii

Google Analytics

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny, przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne.

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników oraz w celach marketingowych. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Googole AdForm

Polityka prywatności Adform: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:

 • Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.
 • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.
 • Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.
 • Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.
 • Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.
 • Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Accrowell Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w Serwisie. Serwis wykorzystuje cookies oraz podobne technologie dostarczane przez Google.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Odnośniki do innych stron

W ramach Serwisu są wykorzystywane cookies Google Analytics oraz techniczne cookies Accrowell na zasadach i w celach opisanych powyżej. 

Accrowell nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

Informacja dla użytkowników Fanpage w Facebook

Informacje ogólne

 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Meta Platforms oraz jego partnerów. 
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia kontaktu z Accrowell. 
 • Podczas przeglądania Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel Accrowell właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. 
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebooka (Accrowell Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

 • Dane są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.
 • Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Prawa Użytkownika Fanpage

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Accrowell.
 • W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
 • W każdej chwili Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Accrowell do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Czas przechowywania danych

 1. Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w Serwisie Facebook Accrowell wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Accrowellmi są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja dla użytkowników LinkedIN

W związku z wizytą na profilu Accrowell w LinkedIn firma Accrowell uzyskuje dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz kierowanych do firmy wiadomości. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulaminem LinkedIn, do którego stosowania jest zobowiązane Accrowell, jako Użytkownik LindkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

W zakresie danych przetwarzanych w ramach LinkedIn, Accrowell ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z LinkedIn.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.