Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin określa zasady realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Accrowell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16A (02-092 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000786833, o nr NIP 5252789998 i kapitale zakładowym 250 000,00 PLN (opłaconym w całości), (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez Usługobiorca.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.accrowell.pl

Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług dostępnych w ramach Serwisu

Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin dotyczy usług:

 • formularz kontaktowy
 • formularz rekrutacyjny
 • formularz ofertowy

Zasady świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane osobowe.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie Usługobiorcom, czyli osobom które:
  1. podały swoje dane w celu skorzystania z Usługi,
  2. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  3. wyraziły niezbędne zgody, zamieszczone pod treścią formularza.
 4. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy w ramach Serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści Serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla Usługobiorcy

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  3. konto poczty e-mail i/lub numer telefonu;
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. W przypadku prawidłowego skorzystania z Usługi, po podaniu danych i wysłaniu formularza, w Serwisie zostanie wyświetlony komunikat, potwierdzający przekazanie danych do Usługodawcy.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych użytkowników Internetu oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Usług.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w Serwisie, ich uzupełniania oraz usuwania,
  • przerw w świadczeniu usług elektronicznych, w tym spowodowanych awarią, błędami systemu, pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Serwisu lub Usług,
  • zaprzestania świadczenia usług elektronicznych.

Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres wskazany na stronie Usługodawcy lub poprzez kliknięcie w dedykowanych adres e-mail w wiadomości wysyłanej przez Usługodawcę. Usunięcie adresu e-mail z bazy Usługobiorców nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem. Podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi jest umowa z nim zawarta, a w zakresie dostarczania informacji o charakterze marketingowym lub oferty handlowej jego zgoda.
 3. Usługobiorca może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem.
 4. Usługodawca udostępnia dane Usługobiorców podmiotom wspierającym działanie Usług.
 5. Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia świadczenia usługi, w zależności, który okres będzie dłuższy.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. Wszystkie prawa są realizowane zgodnie z przepisami RODO.
 9. W celu wycofania zgody lub skorzystania z pozostałych praw, należy skontaktować się mailowo: info@accrowell.pl

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2023 r. i jest dostępny w Serwisie
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Usługobiorców za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy, a o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.